دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

واگذاري يک قطعه زمين به موسسه خيريه مکتب الزهرا (س)-مصوبه 34-96/4/3

واگذاري يک قطعه زمين به موسسه خيريه مکتب الزهرا (س)-مصوبه 34-96/4/3

واگذاري يک قطعه زمين به موسسه خيريه مکتب الزهرا (س)-مصوبه 34-96/4/3