چهارشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۳

توافق شهرداري با مالکين قطعه 62 ملاصدرا- مصوبه 1-96/1/19

توافق شهرداري با مالکين قطعه 62 ملاصدرا- مصوبه 1-96/1/19

توافق شهرداري با مالکين قطعه 62 ملاصدرا- مصوبه 1-96/1/19