چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۰۷

توافق شهرداري با مالکين قطعه 68 کلي ملاصدرا 95/7/3 مصوبه 111

توافق شهرداري با مالکين قطعه 68 کلي ملاصدرا 95/7/3 مصوبه 111

توافق شهرداري با مالکين قطعه 68 کلي ملاصدرا 95/7/3 مصوبه 111