شنبه ۱۳۹۶/۰۲/۱۶

توافق شهرداري با آقاي نبي اله حسيني و شرکاء-مصوبه 8- 96/2/9

توافق شهرداري با آقاي نبي اله حسيني و شرکاء-مصوبه 8- 96/2/9

توافق شهرداري با آقاي نبي اله حسيني و شرکاء-مصوبه 8- 96/2/9