پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۹

توافق شهرداري با آقايان بيگلو و قاسمي- 95/12/10 مصوبه 212

توافق شهرداري با آقايان بيگلو و قاسمي- 95/12/10 مصوبه 212

توافق شهرداري با آقايان بيگلو و قاسمي- 95/12/10 مصوبه 212