مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

اختيارات شهردار در خصوص دفاع از دعاوي عليه شهرداري 95/3/22 مصوبه 42

اختيارات شهردار در خصوص دفاع از دعاوي عليه شهرداري 95/3/22 مصوبه 42

اختيارات شهردار در خصوص دفاع از دعاوي عليه شهرداري 95/3/22 مصوبه 42