سه‌شنبه ۱۳۹۵/۰۳/۲۵

اختيارات شهردار در خصوص دفاع از دعاوي عليه شهرداري 95/3/22 مصوبه 42

اختيارات شهردار در خصوص دفاع از دعاوي عليه شهرداري 95/3/22 مصوبه 42

اختيارات شهردار در خصوص دفاع از دعاوي عليه شهرداري 95/3/22 مصوبه 42