یکشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۳۰

توافق شهرداري با پروژه تالار شهر به نمايندگي آقاي حاجي 95/3/25 مصوبه 46

توافق شهرداري با پروژه تالار شهر به نمايندگي آقاي حاجي 95/3/25 مصوبه 46

توافق شهرداري با پروژه تالار شهر به نمايندگي آقاي حاجي 95/3/25 مصوبه 46