یکشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۲۴

توافق شهرداري با آقاي حسن بيگي 95/5/16 مصوبه 81

توافق شهرداري با آقاي حسن بيگي 95/5/16 مصوبه 81

توافق شهرداري با آقاي حسن بيگي 95/5/16 مصوبه 81