شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

توافق شهرداري با آقايان عظيم زاده و ميربهاء و شرکاء 95/5/23 مصوبه 90

توافق شهرداري با آقايان عظيم زاده و ميربهاء و شرکاء 95/5/23 مصوبه 90

توافق شهرداري با آقايان عظيم زاده و ميربهاء و شرکاء 95/5/23 مصوبه 90