مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

یکشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

انتخاب هيئت رئيسه شورا شهر قزوين 95/6/10 مصوبه 97

انتخاب هيئت رئيسه شورا شهر قزوين 95/6/10 مصوبه 97

انتخاب هيئت رئيسه شورا شهر قزوين 95/6/10 مصوبه 97