یکشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

انتخاب هيئت رئيسه شورا شهر قزوين 95/6/10 مصوبه 97

انتخاب هيئت رئيسه شورا شهر قزوين 95/6/10 مصوبه 97

انتخاب هيئت رئيسه شورا شهر قزوين 95/6/10 مصوبه 97