دوشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۲۹

توافق شهرداري با وراث مرحوم جوادي 95/6/20 مصوبه 102

توافق شهرداري با وراث مرحوم جوادي 95/6/20 مصوبه 102

توافق شهرداري با وراث مرحوم جوادي 95/6/20 مصوبه 102