یکشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

فروش قسمتي از مازاد خط پروژه متعلق به آقاي تقي فاتح منش 95/6/8 مصوبه 94

فروش قسمتي از مازاد خط پروژه متعلق به آقاي تقي فاتح منش 95/6/8 مصوبه 94

فروش قسمتي از مازاد خط پروژه متعلق به آقاي تقي فاتح منش 95/6/8 مصوبه 94