شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۵

اخذ تسهيلات مشارکت مدني از بانک شهر 95/8/11 مصوبه 128

اخذ تسهيلات مشارکت مدني از بانک شهر 95/8/11 مصوبه 128

اخذ تسهيلات مشارکت مدني از بانک شهر 95/8/11 مصوبه 128