مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

نحوه هزينه کرد اعتبار تخصيصي به شهرداري قزوين 95/8/25 مصوبه 135

نحوه هزينه کرد اعتبار تخصيصي به شهرداري قزوين 95/8/25 مصوبه 135

نحوه هزينه کرد اعتبار تخصيصي به شهرداري قزوين 95/8/25 مصوبه 135