پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۰۲

قانون ديوان محاسبات کشوردر بررسي بخشي از عملکرد مالي شهرداري 95/9/23 مصوبه 151

قانون ديوان محاسبات کشوردر بررسي بخشي از عملکرد مالي شهرداري 95/9/23 مصوبه 151

قانون ديوان محاسبات کشوردر بررسي بخشي از عملکرد مالي شهرداري 95/9/23 مصوبه 151