شنبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۳

تمديد اجاره يک باب ساختمان اداري واقع در شهرک مينودر 95/9/6 مصوبه 141

تمديد اجاره يک باب ساختمان اداري واقع در شهرک مينودر 95/9/6 مصوبه 141

تمديد اجاره يک باب ساختمان اداري واقع در شهرک مينودر 95/9/6 مصوبه 141