شنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۵

تعرفه قبور و ملحقات خدمات سال 96 سازمان آرامستانها 95/12/24-مصوبه265

تعرفه قبور و ملحقات خدمات سال 96 سازمان آرامستانها 95/12/24-مصوبه265

تعرفه قبور و ملحقات خدمات سال 96 سازمان آرامستانها 95/12/24-مصوبه265