مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۳

تجلیل از معلمان برگزیده ناحیه 1و2 شهر قزوین 99/2/13

تجلیل از معلمان برگزیده ناحیه 1و2 شهر قزوین 99/2/13

تجلیل از معلمان برگزیده ناحیه 1و2 شهر قزوین 99/2/13