مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری و سازمانهای تابعه 99/12/5-

بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری و سازمانهای تابعه 99/12/5-

بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری و سازمانهای تابعه 99/12/5-