مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

توافق با مالکین قطعه 69 کلی ملاصدرا 99/12/12

توافق با مالکین قطعه 69 کلی ملاصدرا 99/12/12

توافق با مالکین قطعه 69 کلی ملاصدرا 99/12/12