مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۵

توافق شهرداری با وراث مرحوم آقای بهزادپور 99/11/25-

توافق شهرداری با وراث مرحوم آقای بهزادپور 99/11/25-

توافق شهرداری با وراث مرحوم آقای بهزادپور 99/11/25-