مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

توافق شهرداری با اقای پاکدامن و شرکاء99/12/26

توافق شهرداری با اقای پاکدامن و شرکاء99/12/26

توافق شهرداری با اقای پاکدامن و شرکاء99/12/26