مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

مصوبه- مصوبات شورای نامگذاری معابر شهر قزوین 99/12/4

مصوبه- مصوبات شورای نامگذاری معابر شهر قزوین 99/12/4

مصوبه- مصوبات شورای نامگذاری معابر شهر قزوین 99/12/4