مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۲۷

توافق شهرداری با آقای حسن بیگی 99/3/27

توافق شهرداری با آقای حسن بیگی 99/3/27

توافق شهرداری با آقای حسن بیگی 99/3/27