مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

طرح حمایتی بهسازی ناوگان فرسوده تاکسی های شهر قزوین99/4/21

طرح حمایتی بهسازی ناوگان فرسوده تاکسی های شهر قزوین99/4/21

طرح حمایتی بهسازی ناوگان فرسوده تاکسی های شهر قزوین99/4/21