مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

افزایش (دوماه) به مدت قراردادهای فی مابین سازمان زیباسازی و کانون تبلیغاتی بدون دریافت اجاره 99/5/21

افزایش (دوماه) به مدت قراردادهای فی مابین سازمان زیباسازی و کانون تبلیغاتی بدون دریافت اجاره 99/5/21

افزایش (دوماه) به مدت قراردادهای فی مابین سازمان زیباسازی و کانون تبلیغاتی بدون دریافت اجاره 99/5/21