مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۸

توافق شهرداری با آقایان موسوی - عبابافها-فهیمی و شرکاء 99/5/28-

توافق شهرداری با آقایان موسوی - عبابافها-فهیمی و شرکاء 99/5/28-

توافق شهرداری با آقایان موسوی - عبابافها-فهیمی و شرکاء 99/5/28-