مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

پرداخت حق بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری 99/6/15

پرداخت حق بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری 99/6/15

پرداخت حق بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری 99/6/15