مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

توافق شهرداری با آقای حسنی و شرکاء 99/6/22

توافق شهرداری با آقای حسنی و شرکاء 99/6/22

توافق شهرداری با آقای حسنی و شرکاء 99/6/22