مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۲

مغایرت فرمانداری در خصوص توافق با وراث مرحومه حاج سید ابوترابی و مرحوم چیت ساز قزوینی 99/6/22

مغایرت فرمانداری در خصوص توافق با وراث مرحومه حاج سید ابوترابی و مرحوم چیت ساز قزوینی 99/6/22

مغایرت فرمانداری در خصوص توافق با وراث مرحومه حاج سید ابوترابی و مرحوم چیت ساز قزوینی 99/6/22