مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

اجرایی نمودن مصوبه هیئت وزیران در قالب دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمندمسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور99/7/22

اجرایی نمودن مصوبه هیئت وزیران در قالب دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمندمسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور99/7/22

اجرایی نمودن مصوبه هیئت وزیران در قالب دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمندمسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور99/7/22