مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

توافق با اداره کل بنیاد حفظ و آثار و ارزشهای دفاع مقدس مبنی بر تملک زمین جهت احداث باغ موزه دفاع مقدس99/7/29

توافق با اداره کل بنیاد حفظ و آثار و ارزشهای دفاع مقدس مبنی بر تملک زمین جهت احداث باغ موزه دفاع مقدس99/7/29

توافق با اداره کل بنیاد حفظ و آثار و ارزشهای دفاع مقدس مبنی بر تملک زمین جهت احداث باغ موزه دفاع مقدس99/7/29