مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۵

اعلام مغایرت در خصوص توافق شهرداری با آقای فتحی حاجی آبادی 99/9/25-

اعلام مغایرت در خصوص توافق شهرداری با آقای فتحی حاجی آبادی 99/9/25-

اعلام مغایرت در خصوص توافق شهرداری با آقای فتحی حاجی آبادی 99/9/25-