مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

تفویض اختیار نظارت و بهره برداری از جایگاههای cng به سازمان تاکسیرانی 99/12/5

تفویض اختیار نظارت و بهره برداری از جایگاههای cng به سازمان تاکسیرانی 99/12/5

تفویض اختیار نظارت و بهره برداری از جایگاههای cng به سازمان تاکسیرانی 99/12/5