مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

معرفی آقای مهدی کاظمی بعنوان سرپرست شهرداری قزوین مصوبه 1-

معرفی آقای مهدی کاظمی بعنوان سرپرست شهرداری قزوین مصوبه 1-

معرفی آقای مهدی کاظمی بعنوان سرپرست شهرداری قزوین مصوبه 1-