مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

شنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

ممنوعیت جذب نیرو در شهرداری قزوین مصوبه 10

ممنوعیت جذب نیرو در شهرداری قزوین مصوبه 10

ممنوعیت جذب نیرو در شهرداری قزوین مصوبه 10