مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

واگذاری پروژه موسوم به ستاره پونک جهت تسوبه بدهی و دیون شهرداری به بانک شهر 1400/2/21

واگذاری پروژه موسوم به ستاره پونک جهت تسوبه بدهی و دیون شهرداری به بانک شهر 1400/2/21

واگذاری پروژه موسوم به ستاره پونک جهت تسوبه بدهی و دیون شهرداری به بانک شهر 1400/2/21