مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

اعلام مغایرت مساعدت به ارتش به جهت مقابله با ویروس کرونا1400/2/21

اعلام مغایرت مساعدت به ارتش به جهت مقابله با ویروس کرونا1400/2/21

اعلام مغایرت مساعدت به ارتش به جهت مقابله با ویروس کرونا1400/2/21