مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

کاهش اجاره بها پارکینگهای عمومی تحت نظارت شهرداری قزوین 1400/2/21-

کاهش اجاره بها پارکینگهای عمومی تحت نظارت شهرداری قزوین 1400/2/21-

کاهش اجاره بها پارکینگهای عمومی تحت نظارت شهرداری قزوین 1400/2/21-