مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

تمدید مدت قرارداد پیمانکار پارکینگ مجتمع مهرو ماه 1400/2/28

تمدید مدت قرارداد پیمانکار پارکینگ مجتمع مهرو ماه 1400/2/28

تمدید مدت قرارداد پیمانکار پارکینگ مجتمع مهرو ماه 1400/2/28