مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

خرید یکدستگاه غلطک برای سازمان عمران شهرداری قزوین 1400/2/28

خرید یکدستگاه غلطک برای سازمان عمران شهرداری قزوین 1400/2/28

خرید یکدستگاه غلطک برای سازمان عمران شهرداری قزوین 1400/2/28