مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

توافق شهرداری با آقایان میرزا شاعری 1400/2/28

توافق شهرداری با آقایان میرزا شاعری 1400/2/28

توافق شهرداری با آقایان میرزا شاعری 1400/2/28