مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

اعلام مغایرت صدور مجوز برای زمین قولنامه ای آقای حسینی 1400/3/4-

اعلام مغایرت صدور مجوز برای زمین قولنامه ای آقای حسینی 1400/3/4-

اعلام مغایرت صدور مجوز برای زمین قولنامه ای آقای حسینی 1400/3/4-