مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

نحوه محاسبه حسابهای فی مابین شهرداری و شرکت آب و فاضلاب استان 1400/3/4

نحوه محاسبه حسابهای فی مابین شهرداری و شرکت آب و فاضلاب استان 1400/3/4

نحوه محاسبه حسابهای فی مابین شهرداری و شرکت آب و فاضلاب استان 1400/3/4