مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

اعلام مغایرت فرمانداری در خصوص توافق شهرداری با آقای فراهانی فرد1400/4/22-

اعلام مغایرت فرمانداری در خصوص توافق شهرداری با آقای فراهانی فرد1400/4/22-

اعلام مغایرت فرمانداری در خصوص توافق شهرداری با آقای فراهانی فرد1400/4/22-