مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

-اعلام مغایرت اخذ ارزش افزوده ناشی از اجرا و با تغییر طرح های مصوب شهری 1400/4/22

-اعلام مغایرت اخذ ارزش افزوده ناشی از اجرا و با تغییر طرح های مصوب شهری 1400/4/22

-اعلام مغایرت اخذ ارزش افزوده ناشی از اجرا و با تغییر طرح های مصوب شهری 1400/4/22