مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

تملک بخشی از باغات و اشجار واقع در مسیر پروزه نسیم شمال 1400/4/8-

تملک بخشی از باغات و اشجار واقع در مسیر پروزه نسیم شمال 1400/4/8-

تملک بخشی از باغات و اشجار واقع در مسیر پروزه نسیم شمال 1400/4/8-