مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

توافق شهرداری با آقای دژاگاه وکیل بانک سپه 1400/4/8

توافق شهرداری با آقای دژاگاه وکیل بانک سپه 1400/4/8

توافق شهرداری با آقای دژاگاه وکیل بانک سپه 1400/4/8