مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۱۸

تفویض اختیار به شهردار 1400/8/18

تفویض اختیار به شهردار 1400/8/18

تفویض اختیار به شهردار 1400/8/18