مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۰۶

-نحوه محاسبه عوارض نوسازی و عمران شهری

-نحوه محاسبه عوارض نوسازی و عمران شهری

-نحوه محاسبه عوارض نوسازی و عمران شهری